SLIs stadgar

§1Föreningens namn

Föreningens namn är Skellefteås kulturförening för Levande Rollspel och Interaktiv Teater.

§2Föreningens säte

Styrelsen har sitt säte i Skellefteå Kommun.

§3 Föreningsform

Föreningen är en ideell förening. Föreningen är ansluten till Sveriges roll och konfliktspelsförbund. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§4 Syfte

Föreningens syfte är att främja levande rollspel (även kallat lajv eller live-rollspel).

Detta skall ske genom att föreningen antingen själv anordnar tillfällen för att främja lajv såsom hantverksdagar, informationsträffar, studiecirklar och resor till lajvarrangemang, eller att föreningen själv utser arrangörsgrupper till, eller beslutar om ekonomiskt eller arbetskraftsmässigt stöd till, lajvarrangemang (varandes tillfällen av organiserat levande rollspel med förhandsanmälning på enskild eller allmän plats i syfte att glädja deltagarna och tillåta dem upplevelser av ett äventyrligare och fantasifullare slag än annars skulle komma dem tillgodo).

§5 Medlemmar

§5.1 Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och gör en skriftlig eller muntlig anmälan om medlemskap till föreningen. Förnyat intresse för medlemskap varje verksamhetsår krävs för fortsatt medlemskap.

§5.2 Styrelse eller årsmöte kan besluta att utse medlem till livstidsmedlem, en titel förvisso förknippad med omätlig respektingivelse och ändlös imponansfaktor, men som inte heller den innebär ökade privilegier inom föreningen. Livstidsmedlem behåller sin titel tills han eller hon officiellt abdikerar som livstidsmedlem. Om han eller hon inte visar förnyat intresse för medlemskap i föreningen under ett verksamhetsår kommer han eller hon att strykas ur föreningens medlemsförteckning, men givetvis till tidens ände få fortsätta åtnjuta sitt livstidsmedlemskap.

§5.3 Samtliga medlemmar ska informeras om föreningens förehavanden och verksamhetsplaner samt delgivas information om årsmöten.

§5.4 Medlemsavgift kan sättas till olika nivåer för medlem och livstidsmedlem. Medlemsavgiften kan vara 0 kronor.

§5.5 En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Styrelsen samt årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.

§6 Styrelsen

Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet.

Föreningens styrelse består av en ordförande det antalet ledamöter som årsmötet väljer, med noteringen att om antalet medlemmar i styrelsen är jämnt, så ska en av de valda väljas till suppleant på konstitutionerande styrelsemöte. På konstitutionerande styrelsemöte väljer styrelsen också inom sig följande förtroendeposter: kassör, sekreterare, och vice ordförande samt eventuellt vice till sekreterare och kassör. Ingen person kan inneha flera olika förtroendeposter i styrelsen.

Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem (medlem upptagen i medlemslistan) i föreningen.

§7 Övriga förtroendeposter

§7.1 För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte i samband med val av styrelse en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

§7.2 För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen ska årsmötet välja en eller flera valberedare inför nästa årsmöte. Valbar är medlem i föreningen.

§8 Föreningens årsmöte

§8.1 Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars under innevarande verksamhetsår. Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.

§8.2 Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

1) styrelsens verksamhetsredovisning för förra året

2) ekonomisk redovisning för gånget verksamhetsår

3) revisorernas berättelse för gånget verksamhetsår

4) beslut om ansvarsfrihet för förra årets styrelse

5) fastställande av årets verksamhetsplan och budget

6) nyval till samtliga förtroendeposter i föreningen

§8.3 Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§8.4 Endast fullt betalande och närvarande medlem har rösträtt på års- eller styrelsemöte.

Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej.

Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal tas frågan antingen upp igen för omdiskussion, eller så sker omvotering mellan de förslag vars röstetal är lika, om nödvändigt med förbud mot nedlagda röster, vid kvarstående oförmåga att skapa majoritet får slumpen avgöra resultatet.

§8.5 Fullständigt protokoll skall föras under föreningens årsmöten, och justeras av utnämnda protokolljusterare. Protokoll ska finnas tillgängligt för medlemmar i föreningen som önskar bevittna det.

§9 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.

§10 Stadgeändring

Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte.

För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.

Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändringar (§10) och upplösning (§11) kräver likalydande beslut på två på varandra följande årsmöten.

§11 Upplösning

Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte.

Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen.

Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen.

Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.